Hệ thống xếp hạng tín dụng

FlexCS

Nâng cao chất lượng
Xếp hạng nội bộ

Hệ thống xếp hạng tín dụng

Giải pháp hoàn chỉnh trong việc xếp hạng tín dụng tại ngân hàng và các tổ chức tín dụng

Lập kế hoạch đánh giá định kỳ đối với những khách hàng cũ.
Kiểm thử mô hình đánh giá khi có sự thay đổi về bộ chỉ tiêu.

Tích hợp với các hệ thống CoreBank và các hệ thống khác để lấy dữ liệu.
Tổng hợp toàn bộ thông tin của khách hàng cần xếp hạng.
Hỗ trợ import hai mẫu báo cáo tài chính khác nhau (Thông tư 15 và Thông tư 200).

Phân luồng hồ sơ về các phòng, ban.
Tự động giao hồ sơ cho chuyên viên.

Cung cấp đầy đủ thông tin để RM có thể đánh giá khách hàng thông qua các bộ chỉ tiêu.
Tự động đánh giá một số chỉ tiêu có số liệu từ hệ thống.

Tự động chuyển hồ sơ lên các cấp thẩm quyền phê duyệt.
Tự cập nhật hạng của khách hàng dựa trên thay đổi thông tin của khách hàng trên CoreBank.

Cảnh báo hồ sơ chờ đánh giá, duyệt hạng.
Báo cáo thay đổi hạng toàn ngân hàng.

Hệ thống xếp hạng tín dụng

Giải pháp hoàn chỉnh trong việc xếp hạng tín dụng tại ngân hàng và các tổ chức tín dụng

Lập kế hoạch

Lập kế hoạch đánh giá định kỳ đối với những khách hàng cũ.
Kiểm thử mô hình đánh giá khi có sự thay đổi về bộ chỉ tiêu.

Tổng hợp từ CoreBank & các hệ thống khác

Tích hợp với các hệ thống corebank và các hệ thống khác để lấy dữ liệu.
Tổng hợp toàn bộ thông tin của khách hàng cần xếp hạng.
Hỗ trợ import hai mẫu báo cáo tài chính khác nhau (Thông tư 15 và Thông tư 200).

Phân luồng hồ sơ

Phân luồng hồ sơ về các phòng, ban.
Tự động giao hồ sơ cho chuyên viên.

Đánh giá khách hàng

Cung cấp đầy đủ thông tin để RM có thể đánh giá khách hàng thông qua các bộ chỉ tiêu.
Tự động đánh giá một số chỉ tiêu có số liệu từ hệ thống.

Duyệt hạng

Tự động chuyển hồ sơ lên các cấp thẩm quyền phê duyệt.
Tự cập nhật hạng của khách hàng dựa trên thay đổi thông tin của khách hàng trên Core Bank.

Báo cáo

Cảnh báo hồ sơ chờ đánh giá, duyệt hạng.
Báo cáo thay đổi hạng toàn ngân hàng.

Ưu điểm

Giải pháp vượt trội trong việc xếp hạng tín dụng tại ngân hàng và các tổ chức tín dụng

Linh hoạt

Phần mềm được xây dựng linh hoạt nên dễ dàng tùy biến mà không cần sửa đổi mã nguồn:
Cấu hình bộ câu hỏi.
Cấu hình câu hỏi.
Cấu hình luồng phê duyệt hạng.
Cấu hình các bước xử lý trong quy trình.

Tiết kiệm thời gian

Tự động hóa khâu tổng hợp số liệu, phân luồng giao hồ sơ
→ Tiết kiệm rất nhiều thời gian cho bộ phận quản trị và RM.
Áp dụng cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Dễ sử dụng

Giao diện trực quan, dễ sử dụng.

Tiết kiệm chi phí

Phần mềm có thể thay đổi linh hoạt mà không cần sửa đổi mã nguồn.
→ Tiết kiệm chi phí bảo trì và nâng cấp mỗi khi có sự thay đổi nghiệp vụ của ngân hàng.